หม่อนไหมสร้างมูลค่าเศษเหลือใช้จากผ้าไหม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/692569

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากเศษผ้าไหม และสิ่งเหลือใช้จากการผลิตผ้าไหม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับเศษผ้าไหม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหมให้เข้ากับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหมเพิ่มมูลค่า และเผยแพร่ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบ

การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเศษเหลือใช้จากไหมให้สามารถประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยรวบรวมเศษผ้าไหมเหลือใช้จากการตัดเย็บจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และได้รับความอนุเคราะห์เศษเส้นไหมเหลือใช้จากบริษัท จุลไหมไทย จำกัด ทดลองทำแบบร่างและต้นแบบของผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 รูปแบบ ได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนายศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย CSR Project ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน ประเมินรูปแบบที่มีความน่าสนใจ เหมาะสมและเป็นไปได้ที่สุดในการพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

สำหรับผลงานที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 5 รูปแบบได้แก่ 1.Eco on Earth 2.Mong-Kol 3.Nang-Mai 4.เศษ 3 สี เป็นการนำเอาขยะพลาสติกผสมผสานเศษผ้าไหมสามารถนำมา upcycle ได้มากขึ้น และ5.Silk-Sa เป็นการนำเส้นไหมและกระดาษ มารีไซเคิล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s