ผู้ประกันตนติดโควิดใช้สิทธิอย่างไร?

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693042

ผู้ประกันตนติดโควิดใช้สิทธิอย่างไร?

ผู้ประกันตนติดโควิดใช้สิทธิอย่างไร?

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 12.30 น.

สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ สำหรับผู้ประกันตนที่มีความจำเป็นไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่นได้ โดยต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นบวกและมีอาการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ทั้งนี้  ผู้ประกันตน ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา15 เดือน ก่อนการเจ็บป่วย ผู้ประกันตน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.sso.go.th หรือ Line : @ssothai หรือโทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง https://youtu.be/XTH8Z4LsKE8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s