Mrs.Thailand World2022 ร่วมกิจกรรม ‘กิจกรรม..รับบริจาคโลหิต’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/693057

Mrs.Thailand World2022 ร่วมกิจกรรม 'กิจกรรม..รับบริจาคโลหิต'

Mrs.Thailand World2022 ร่วมกิจกรรม ‘กิจกรรม..รับบริจาคโลหิต’

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 12.47 น.

Mrs.Thailand World2022 “ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล”ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธินวมินทร์รวมใจ” พร้อมทั้งโรงพยาบาลนวมินทร์9 ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต” เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต โดยได้รับความสนใจจากประชาชน รวมทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรภายในโรงพยาบาลฯ เป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s