ภูมิบ้านภูมิเมือง : ‘ศาสนิกสัมพันธ์’ภูมิพหุวัฒนธรรมจากศาสนาของแผ่นดิน

ภูมิบ้านภูมิเมือง : ‘ศาสนิกสัมพันธ์’ภูมิพหุวัฒนธรรมจากศาสนาของแผ่นดิน

ภูมิบ้านภูมิเมือง : ‘ศาสนิกสัมพันธ์’ภูมิพหุวัฒนธรรมจากศาสนาของแผ่นดิน

วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ประธานพิธีกับผู้นำศาสนา

ด้วยกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ของกรมการศาสนา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดย พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพลสุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายโกวิท ผกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายปรทีบ การมิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนองค์การทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ และเครือข่าย 

ศาสนิกสัมพันธ์จากทุกศาสนา

ได้ร่วมกันนำเครื่องสมณบริขารถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ชาวบ้าน พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจศิลปินพื้นบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยุธยาที่ผ่านมาที่วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน ๑,๑๐๐ ชุด ให้แก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้นำศาสนากับศาสนิกชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ ๔, ๖ และ ๗ ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และหมู่ ๑, ๒ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในเบื้องต้นและได้เยี่ยมเยียนศาสนสถานต่างๆ ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั้นมีโบราณสถานอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๓๙๔ แห่ง อยู่ในเกาะเมือง ๑๘๙ แห่ง อยู่นอกเกาะเมือง ๒๐๕ แห่ง ในปี ๒๕๖๕ นี้มีโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ๘๓ แห่งคือ ในเกาะเมือง ๓ แห่ง และนอกเกาะเมือง ๘๐ แห่งในการป้องกันโบราณสถานจากอุทกภัยนั้น 

ผู้นำศาสนาร่วมมอบสิ่งของ

กรมศิลปากรได้ร่วมมือกับทางจังหวัด วัด ศาสนสถาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๒ พื้นที่หลักได้ร่วมกันเฝ้าระวังและดูแล ดังนั้น โครงการศาสนิกสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ จึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชน ทั้งผู้นับถือศาสนาเดียวกันและต่างศาสนา ที่ร่วมกันสานสัมพันธ์ความเป็นหนึ่งเดียวกันตามวิถีของศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามให้มีความรัก ความสามัคคี มีความสมานฉันท์ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน จนสร้างความร่วมมือต่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจกรรมดังกล่าวนั้นนับเป็นการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างทางด้านวิธีคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาที่แต่ละคนต่างได้รับการอบรมสั่งสอนตามพ่อแม่และบรรพบุรุษที่สืบสานปฏิบัติสืบต่อกันมานาน

ปลัดวธ.เยี่ยมเจ้าอาวาสวัด

ดังนั้น โลกทัศน์ของการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ อันนำไปสู่การเคารพในการปฏิบัติที่แตกต่างของศาสนิกชน แต่ละศาสนาในที่สุด ด้วยสังคมไทยมีความหลากหลายในการนับถือศาสนาซึ่งมีวิถีปฏิบัติเฉพาะตน แต่ด้วยความสามัคคีและมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจจึงทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุขและสมานฉันท์ ซึ่งต่างเชื่อมั่นถึงคุณงามความดีตามหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาดังนั้น ศาสนาจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและหมั่นศึกษาใฝ่เรียนรู้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักคำสอนที่ถูกต้องในศาสนาของตน และนำพาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันอันเป็นพลังสำคัญให้ชีวิตไปสู่ “สันติสุข” และ “สันติภาพ” ในสังคม 

ผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม

โดยทุกองค์การศาสนาในประเทศไทยได้ร่วมกันส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นำพาให้ประเทศมีความสงบร่มเย็นยั่งยืนนาน สำหรับการดำเนินงานด้านศาสนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้นนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ได้มีนโยบาย “๙ ดี ๑๒ เดือน ๑๒ เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน” โดยมุ่งขับเคลื่อนให้วัดและศาสนสถานทุกศาสนา ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของประชาชน และใช้สื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมทางศาสนาสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกช่วงวัย และร่วมกันพัฒนาวัด ศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีรายได้จากต้นทุนวัฒนธรรมทางศาสนาในอนาคต 

แนวป้องกันน้ำท่วม

แนวป้องกันน้ำท่วม

สิ่งของบรรเทาภัยเบื้องต้น

สิ่งของบรรเทาภัยเบื้องต้น

รมว.วธ.ตรวจความเสียหายโบราณสถาน

รมว.วธ.ตรวจความเสียหายโบราณสถาน

มอบสิ่งของช่วยเหลือ

มอบสิ่งของช่วยเหลือ

บริเวณนำ้ท่วม

บริเวณนำ้ท่วม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s