‘กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565’ เยาวชนต้นแบบ สานต่อพันธกิจสภากาชาดไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693254

‘กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565’ เยาวชนต้นแบบ สานต่อพันธกิจสภากาชาดไทย

‘กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565’ เยาวชนต้นแบบ สานต่อพันธกิจสภากาชาดไทย

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผลการตัดสินกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565 โดยมี สุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทยดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมการคัดสรร และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกว่า 300 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ การคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด เป็นการสรรหาเยาวชนคนดีมีคุณธรรม เก่ง รอบรู้ และเป็นที่พึ่งได้ และมีคุณสมบัติเพียบพร้อมตามคุณสมบัติ 3 ด้านได้แก่ Smart คือ เยาวชนที่มีไหวพริบปฏิภาณ ทันโลก ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นผู้นำในตนเอง และกล้าแสดงออกทางความคิดและการกระทำอย่างสร้างสรรค์Strong คือ เยาวชนที่มีจิตอาสาอย่างแรงกล้ามีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจในองค์กรและพันธกิจของกาชาด บทบาทของการเป็นอาสาสมัคร และมีความพร้อมทางกายและใจสำหรับการปฏิบัติภารกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ร่วมกับองค์กรสาธารณกุศล
ระดับชาติ เช่น “สภากาชาดไทย” และ Samart (สามารถ) คือ เยาวชนที่มีศักยภาพดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง เพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม บนพื้นฐานของการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยในปีนี้ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ได้กำหนดจัดโครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีปณิธานมุ่งหวังที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ปี การคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดาในปีนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 242 คน และผ่านเข้ารอบค่ายคัดสรร จำนวน 96 คน

ผลการตัดสิน “โครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”คือ รางวัลกุลบุตรกาชาดประจำปี 2565 ได้แก่ ณรงค์ชัย แสงอัคคี หมายเลข 49 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองกุลบุตรกาชาด ได้แก่ ณพลเชษฐ์ เจริญรัตน์ หมายเลข 65 จาก Mali Family Health กุลธิดากาชาด ได้แก่ พัทธ์ธีรา หิรัญสิรภัทร หมายเลข 94 จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย รองกุลธิดากาชาด ได้แก่ธนธร ศิระพัฒน์ หมายเลข 90 จาก Shanghai University of Traditional Chinese Medicine พร้อมผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษอีก 4 รางวัล คือรางวัล “Smart” เมธัส ศิริเทียน หมายเลข 63, รางวัล “Strong” ธีรพงษ์ แก้วจำปา หมายเลข 39, รางวัล“Samart” (สามารถ) สิรวิชญ์ ขุนสุระหมายเลข 7 และ รางวัล “SPIRIT” ธนกร ร้อยแก้ว หมายเลข 5 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลกุลบุตรกาชาด กุลธิดากาชาด พร้อมรองทั้ง 2 ตำแหน่งจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับโล่พระราชทานร่วมรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และจะเริ่มปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s