พปชร. ตั้ง’ไพบูลย์ นิติตะวัน’ เป็นประธานฯลุยหาเสียงเลือกตั้ง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/536740

21 พ.ย. 2565

พปชร. ตั้ง'ไพบูลย์ นิติตะวัน' เป็นประธานฯลุยหาเสียงเลือกตั้ง

ประธาน ‘กรรมการนโยบาย’ พรรคพลังประชารัฐ ประชุมนัดแรก 23 พ.ย.นี้ ลุยหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ หลังยึกยักมานาน

คำสั่งพรรคพลังประชารัฐที่  132/2565  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้การกำหนดนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เปิดโอกาสให้ส.ส.ของพรรค สมาชิกพรรค นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของทุกภาคส่วน

รองรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และประชาคมโลกในปัจจุบัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนคนไทย ทุกคนอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 (1)(ซ)

คำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 132/2565คำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 132/2565

โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้1. นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ประธานกรรมการ 2.พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองประธานกรรมการ 3. นายอัครวัฒน์ อัศวเหม กรรมการ 4.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ กรรมการ 5.นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ กรรมการ 6. นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ กรรมการ 7.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา กรรมการ 8. นายรงค์ บุญสวยขวัญ กรรมการ 9.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการ 10.น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ กรรมการ 11. พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ กรรมการ 12. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ กรรมการ 13. นายบุรินทร์ สุขพิศาล กรรมการ 14 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 15 รศ.ดร.พรรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ กรรมการและเลขานุการ

คำสั่งพรรคพลังประชารัฐที่ 132/2565คำสั่งพรรคพลังประชารัฐที่ 132/2565

คณะกรรมการนโยบาย  มีหน้าที่และอำนาจ 
– ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เสนอหัวหน้าพรรคพิจารณา เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม ให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้ง นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป
– จัดให้มีการรับฟัง แลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นจาก ส.ส.ของพรรค สมาชิกพรรค นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและจัดทำร่างนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
 

– จัดทำเอกสารประกอบนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรค เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560   

– แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

– รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในทุกขั้นตอนต่อหัวหน้าพรรคโดยตรง

และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย

โดยประธานคณะกรรมการนโยบาย เตรียมประชุมนัดแรก ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ เวลา 14.00 น. 
ที่รัฐสภา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s