เกษตรฯถก BIMSTEC ด้านการเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693280

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC หรือ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ด้านการเกษตร ครั้งที่ 2(Second BIMSTEC Agriculture Ministers Meeting : 2nd BAMM) พร้อมด้วย น.ส.นฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส BIMSTEC ด้านการเกษตรครั้งที่ 2 (Second Meeting of the BIMSTEC Senior Officials on Agriculture : 2nd SOM-A) และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงาน (Plan of Action) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือทางการเกษตรภายใต้กรอบ BIMSTEC และร่าง MOU ระหว่างสถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศ (International Food Policy Research Institute : IFPRI) กับ BIMSTEC เพื่อรับรองในการประชุม BAMM ครั้งที่ 2 รวมทั้งพิจารณาเพิ่มสาขาความร่วมมือย่อยประมงและปศุสัตว์ ให้อยู่ภายใต้กลไกความร่วมมือของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตร (SOM-A) และระดับรัฐมนตรีเกษตร (BAMM) นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงาน (Plan of Action) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือทางการเกษตรฯ และ (ร่าง) MOU IFPRI กับ BIMSTEC ซึ่งให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านการเกษตรในภูมิภาค BIMSTEC เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในภาคชนบท การบรรเทาความยากจน ความมั่นคงอาหาร โภชนาการ การบริโภคที่ยั่งยืน การเสริมสร้างรายได้เกษตรกร การพัฒนาการค้าและการลงทุน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s