คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ขับเคลื่อนกีฬามวยไทยอย่างจริงจัง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693419

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา  ขับเคลื่อนกีฬามวยไทยอย่างจริงจัง

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ขับเคลื่อนกีฬามวยไทยอย่างจริงจัง

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยการนำของ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬามวยไทย จัดตั้ง “คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทย” เข้ามาขับเคลื่อนและพัฒนากีฬามวยไทยอย่างจริงจัง และได้ข้อสรุปแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยให้มีมาตรฐานและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะได้ดำเนินการใน 3 มิติ ควบคู่กันไป ได้แก่ มิติมวยไทยเพื่อการแข่งขัน มิติมวยไทยเพื่อการศึกษา และมิติมวยไทยเพื่อการอนุรักษ์ ล่าสุดรัฐบาลเห็นพ้องกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ในการจัดตั้ง “สถาบันมวยไทยแห่งชาติ”ให้เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับองค์กรกีฬามวยไทยเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยในทุกมิติ ตลอดจนสร้างการยอมในระดับสากล

ในการนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการไปพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาต่อยอดรูปแบบและโครงสร้างการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติต่อไป ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาที่ผลักดันการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติให้ฝ่ายบริหารรับไม้ต่อไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และจากนี้ไป คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนามวยไทยในมิติเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนกีฬามวยไทยให้ถูกต้องตามหลักวิชาและเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนในการเรียนศิลปะมวยไทยและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครองและสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬามวยไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ยังได้ตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในมิติเพื่อการอนุรักษ์ด้วยการผลักดัน “แม่ไม้มวยไทย”ให้ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ภายในปีพ.ศ.2573 ซึ่งปัจจุบันมวยไทยได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขากีฬาภูมิปัญญาไทยมาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เนื่องด้วยเล็งเห็นความสำคัญของกีฬามวยไทย และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ในการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในมิติต่างๆ อย่างละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ จึงจะมีการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยในคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา” ขึ้น ในระหว่างวันเสาร์ที่ 26- วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา จะเป็นประธานการสัมมนาในครั้งนี้ และกิจกรรมภายในงานสัมมนาจะมีได้แก่ การบรรยายพิเศษการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยในมิติเพื่อการแข่งขันเพื่อการศึกษา และเพื่อการอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรมต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s