อ.ส.ค.ได้รับรางวัล ความมั่นคงไซเบอร์ การใช้งานปลอดภัย ลดเสี่ยงภัยคุกคาม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693502

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายสมพร ศรีเมือง ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประจำปี 2022 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม. โดยอ.ส.ค. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเลิศ (Certificate of Cyber Safety)

นายสมพร เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ให้ความสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าพัฒนาและขับเคลื่อนในทุกมิติ พร้อมที่จะพัฒนาและต่อยอด เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในการสร้างนโยบายมาตรฐานและความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s