พิธีบวงสรวงงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมให้ชม-ช้อป 2-11 ธันวาคม 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693661

พิธีบวงสรวงงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  พร้อมให้ชม-ช้อป 2-11 ธันวาคม 2565

พิธีบวงสรวงงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมให้ชม-ช้อป 2-11 ธันวาคม 2565

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีบวงสรวงงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, จรัลธาดา
กรรณสูต องคมนตรี, รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร, ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร, ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย, คุณหญิงปราณี วรรธนะกุล, รศ.สุทธิมา ชำนาญเวช, ฉัตรชัย พรหมเลิศ, อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์, วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล และ สันติ สาทิพย์พงษ์

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภาชาดไทย ประกอบพิธีบวงสรวงงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ในการนี้มี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” และ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเป็นประธานในพิธี มี ฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์ เป็นผู้ประกอบพิธีอ่านโองการบวงสรวง โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน อาทิ รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร, ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร, ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย, รศ.สุทธิมา ชำนาญเวช, ฉัตรชัย พรหมเลิศ, อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์, วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล, สันติ สาทิพย์พงษ์ และ คุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมพิธี

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างครบวงจรและยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 27 ปี อันจะนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่อยอดการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต และสร้างการรับรู้ถึงพันธกิจ ภารกิจของมูลนิธิฯ โดยรายได้จากการจัดงานจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป

งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-11 ธันวาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ฉัตรชัย พรหมเลิศ, รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร, วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

ฉัตรชัย พรหมเลิศ, รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร, วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล

จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมถวายเครื่องบวงสรวง

จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมถวายเครื่องบวงสรวง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ถวายเครื่องบวงสรวง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s