มกอช.ส่งเสริมพืชสมุนไพรมาตรฐาน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693703

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพร ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (2560–2565) โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ในการบรรลุตามเป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ โดยมอบหมายให้มกอช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพและรองรับตลาดผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา มกอช.ได้ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal city) ซึ่งได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตสมุนไพรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่ จ.ชัยนาท และโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิต สมุนไพรอินทรีย์ในพื้นที่เมืองสมุนไพร จ.อำนาจเจริญ

สำหรับในปีงบประมาณ 2566มกอช.มีแผนการส่งเสริมและยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยต่อยอดโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal city) ผ่านโครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองสมุนไพร โดยอบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่แปลงใหญ่ จ.อุทัยธานี มีโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งรับวัตถุดิบสมุนไพรจากกลุ่มผู้ปลูกเพื่อนำมาแปรรูปและผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน GMP

นอกจากนี้ได้จัดทำโครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ (กัญชา)ในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เรื่องมาตรฐาน GAP การปลูก การดูแล การขออนุญาต และกฎหมายต่างๆ ตลอดจนโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์ สำหรับพืชสมุนไพรในเขต ส.ป.ก.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s