‘SCGC’ผนึกกำลัง‘สจล.’ ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693663

‘SCGC’ผนึกกำลัง‘สจล.’ ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

‘SCGC’ผนึกกำลัง‘สจล.’ ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ มีพิธีนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย นายนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการเทคโนโลยี SCGC กล่าวว่า SCGC เป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาค มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนตามแนวทาง ESG (Environmental-สิ่งแวดล้อม, Social-สังคม, Governance-ธรรมาภิบาล)

โดยเน้นพัฒนาสินค้าและโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added Products & Solutions หรือ HVA) ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานบรรจุภัณฑ์ การแพทย์และสุขภาพ โซลูชันด้านพลังงาน และยานยนต์ โดย SCGC มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงมีความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกและเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) กับสถาบันชั้นนำทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสินค้า i2P Center (Ideas to Products) ที่จังหวัดระยอง โดยเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าให้กลายเป็นนวัตกรรมสินค้าและโซลูชันต่างๆ ที่ใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การลดใช้พลังงาน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เมื่อผนวกกับความแข็งแกร่งทางวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีของ สจล. ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม จึงเชื่อมั่นว่าจะเร่งให้เกิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนต่อไป

ด้าน รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งพัฒนาประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลกมาอย่างต่อเนื่องเรามีทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้เรียนรู้และทำงานได้จริง

และเมื่อเร็วๆ นี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Times Higher Education World University Rankings 2021 (Asia- Pacific) ในด้านงานวิจัย (Research) และด้าน Industry Income นอกจากนี้ สจล. ยังมีเป้าหมายที่จะเป็น The world master of innovation เจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก มีการเตรียมบุคลากรที่เป็นนักวิจัย นักคิดที่ดี

สร้างสรรค์เป็น Global citizen ด้วยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสถานประกอบการที่มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย บุคลากร นักศึกษา สจล. จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC บรรลุตามวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สถาบันไปสู่เป้าหมาย และพร้อมพัฒนาประเทศไปพร้อมๆ กับหน่วยงานเครือข่าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s