คณะผู้แทนเยาวชน APEC VOTF 2022 เข้าพบนายกฯ นำเสนอแถลงการณ์เยาวชน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693842

คณะผู้แทนเยาวชน APEC VOTF 2022 เข้าพบนายกฯ นำเสนอแถลงการณ์เยาวชน

คณะผู้แทนเยาวชน APEC VOTF 2022 เข้าพบนายกฯ นำเสนอแถลงการณ์เยาวชน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชนโครงการ “APEC Voices of the Future และรับข้อเสนอแถลงการณ์เยาวชน (Youth Declaration) ตามแนวคิดหลัก APEC 3 ประการ OPEN CONNECT และ BALANCE เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการประชุมเอเปก รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับภาคธุรกิจไทยและร่วมกิจกรรมคู่ขนานอื่นๆ ของเอเปก2565 โดยการนำของอาจารย์เปรมจิตเสาวคนธ์ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงานประชุมผู้นำเยาวชนเอเปก APEC Voices of the Futures (VOTF), THAILAND 2022 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

นายกรัฐมนตรีกล่าวความตอนหนึ่งว่า “ผมได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชนจากโครงการดังกล่าวนี้ พร้อมกับรับฟังแถลงการณ์เยาวชน (Youth Declaration)ที่กล่าวโดยสรุปตามแนวคิดหลัก 3 ประการของเอเปก ได้แก่ OPEN เปิดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล และมุ่งเน้นความรู้-ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพระบบเศรษฐกิจเดิม ด้วยมาตรฐานสากลใหม่ ที่ขจัดอุปสรรคในอดีตและทันต่อการเปลี่ยนแปลง CONNECTยกระดับศักยภาพทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่การผลิต และส่งเสริมความเชื่อมโยงกันผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และ BALANCE สนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular -Green (BCG) Economy Model) เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

ทั้ง 3 แนวคิดนี้ เป็นมุมมองที่มีคุณค่า สอดคล้องกันแนวทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน (2) การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว และ (3) การส่งเสริมการเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืนและครอบคลุม ที่ไทยต้องการผลักดันในวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปกครั้งนี้โดยมีแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCGเป็นพื้นฐาน

ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ในฐานะที่เยาวชนกลุ่มนี้เป็นทั้ง “ผู้แทน” และ “ผู้นำ”ซึ่งหากได้นำหลักแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ไปประยุกต์ใช้ ในทุกบริบทของชีวิต ทั้งในที่อยู่อาศัย ในสถานที่ทำงาน และในสังคมส่วนรวม ก็จะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในบ้านเมืองตน ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และในโลกให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ยิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า อันจะสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดในวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่เป็นยุคของพวกเขาและรุ่นหลังต่อไปอีกด้วย”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s