ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ‘การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/694075

ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา 'การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน'

ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ‘การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน’

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 15.37 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ  เทศบาลนครยะลา และคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาเพื่อการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา เพื่อการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทำงาน นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์  ดร.สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

สาระสำคัญของการขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นเศรษฐกิจใหม่กับแนวคิด BCG Model โดยนำข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมทางกายของชาวจังหวัดยะลา บนแพลตฟอร์มCCC ที่เป็นสินทรัพย์สำคัญมาสร้างคุณค่าเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนไปพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี ชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมมีมติการขับเคลื่อน 4 ประเด็น

  1. จัดโมเดลพื้นที่นำร่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรูปธรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมการออกกำลังกายภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ CCC x BCG ทั้งในเชิงบุคคลและเชิงพื้นที่
  2. ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการในการสร้างมาตรฐานของข้อมูลในแพลตฟอร์มและนวตกรรมเทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และมีการเชื่อมโยงข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามแนวการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่
  3. ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการในการสร้างวิถีของการออกกำลังกาย หรือจัดให้มีการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดให้มีการจัดอาหารรองรับจากเครือข่ายเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามแนวทาง BCG Economy ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
  4. สนับสนุนการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการจัดแข่งขันกีฬา ทั้งในพื้นที่เขตเมืองและชุมชน ที่เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานราก โดยการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ทั้งนี้ ข้อเสนอเชิงนโยบายและรูปธรรมในการขับเคลื่อนจากเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา จะถูกรวบรวมและเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ นนทบุรี เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนระดับนโยบายและสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระยะต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s