ม.วลัยลักษณ์ ได้ 4.96 จากคะแนนเต็ม 5 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี‘64

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693835

ม.วลัยลักษณ์ ได้ 4.96 จากคะแนนเต็ม 5  ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี‘64

ม.วลัยลักษณ์ ได้ 4.96 จากคะแนนเต็ม 5 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี‘64

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผย ถึงผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามกรอบ WUQA โดยมีเกณฑ์พื้นฐานสากล AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ปีการศึกษา 2564 ว่า ม.วลัยลักษณ์ได้รับผลประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก และถือเป็นคะแนนสูงที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และเป็นผลคะแนนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

หากพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า ม.วลัยลักษณ์ ได้คะแนนในองค์ประกอบที่ 1 การนำองค์กร 5.00 คะแนน องค์ประกอบที่ 2การจัดการศึกษา 4.96 คะแนนองค์ประกอบที่ 3 การวิจัย 4.96 คะแนน องค์ประกอบที่ 4 การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 4.93 คะแนน ตามลำดับ หากดูพัฒนาการคะแนนผลการประเมินดังกล่าว ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง พบว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ 4.66 คะแนน ปี 2561 ได้ 4.75 คะแนน ปี 2562 ได้ 4.80 คะแนนปี 2563 ได้ 4.93 คะแนน และล่าสุดปีการศึกษา 2564 ได้ 4.96 คะแนนอยู่ในระดับดีมาก

ปัจจัยที่ส่งผลให้ได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน ตั้งแต่ผลการรับนักศึกษาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 20 ปี การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและมีอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนภายใต้กรอบ UKPSF 100% มีอาจารย์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพการสอนภายใต้กรอบ UKPSF มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 573 คน และปีล่าสุดมีผลงานวิจัยมากกว่า 700 บทความ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scopus Q1,Q2 อยู่ในอันดับ 3ของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน และนักวิจัยของ ม.วลัยลักษณ์

“นอกจากนี้ยัง การส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในอาชีพ ให้ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษา การปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 150 ห้อง พร้อมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการมุ่งมั่นพัฒนาให้ ม.วลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ ที่วัดได้จากคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ นักศึกษาต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 90% หลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพ นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ EXIT-EXAM ให้ได้ 90% ขึ้นไปและการพัฒนาในด้านอื่นๆ เป็นต้น” ศ.ดร.ธวัชชัย กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s