สำนักงานประกันสังคมแนะลูกจ้างผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/694073

สำนักงานประกันสังคมแนะลูกจ้างผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

สำนักงานประกันสังคมแนะลูกจ้างผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 15.35 น.

สำนักงานประกันสังคม แนะลูกจ้าง ผู้ประกันตน ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย  “เหตุสุดวิสัย”หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาด ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน  แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 180 วันทั้งนี้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา15 เดือน ก่อนการว่างงาน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา หรือยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนทางไปรษณีย์ได้ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.sso.go.th หรือ Line : @ssothai หรือโทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง https://youtu.be/KCohYnCqJiw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s