‘เฉลิมชัย’เปิดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693856

'เฉลิมชัย'เปิดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45

‘เฉลิมชัย’เปิดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 15.46 น.

“เฉลิมชัย”เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 เดินหน้านำงานวิจัยสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ของไทย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference on Veterinary Science 2022 : The ICVS 2022) ที่จัดขึ้นโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้หัวข้อ “One Health for the New Era” โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (อิมแพ็คฟอรั่ม) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย กล่าวว่าภายใต้หัวข้อ “One Health for the New Era” ได้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์โดยใช้หลักแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ซึ่งเป็นแนวคิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่รวมสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ดีอย่างเป็นองค์รวม และเน้นการประยุกต์ใช้หลัก One Health ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมโรคระบาดสัตว์โดยอาศัยหลักสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นอย่างยิ่ง ควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เลี้ยงชีพที่มั่นคง เพื่อการพัฒนาระบบรากฐานของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

โดยคาดว่าการประชุมดังกล่าว จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรมและการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ รวมถึงการมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกันขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการเพิ่มขีดความสามารถของวิชาชีพสัตวแพทย์ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม

“ปัญหาเรื่องโรคระบาดสัตว์ถือเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งส่งผลทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวม โดยการติดต่อระหว่างสัตว์กับคน เช่น ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า ฝีดาษลิง หรือโควิด-19 ที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ เป็นต้นนั้น สามารถใช้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงการควบคุมโรคระบาด และการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศต่อไป สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยกันในการสร้างความพร้อมรับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการเปิดกว้างในการทำงานวิจัยร่วมกับองค์กรต่างๆ ระหว่างประเทศ และหวังว่าผู้เข้าร่วมงานในวันนี้จะนำงานวิจัยต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะสนับสนุนเพื่อมาพัฒนาประเทศต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสายวิชาชีพสัตวแพทย์ เช่น สัตวบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิจัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนมากกว่า 400 คน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสัมมนาและบรรยายเชิงวิชาการ การแสดงนิทรรศการสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2565 และการจัดบูธผู้สนับสนุนการประชุม เป็นต้น โดยการประชุมในครั้งนี้ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณบดีและบุคลากรทางการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นคณะกรรมการจัดการประชุม รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการจัดประชุมจากบริษัทชั้นนำและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสัตวแพทย์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Edinburgh (The University of Edinburgh) แห่งราชอาณาจักรสกอตแลนด์ และผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ มาเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s