สธ. จัดมหกรรมพลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พชอ./พชข.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/694174

สธ. จัดมหกรรมพลังคน พชอ. ครั้งที่ 2  มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พชอ./พชข.

สธ. จัดมหกรรมพลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พชอ./พชข.

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 17.48 น.

กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรม พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ สู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 13 รางวัล

24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวชั่น กทม. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทั่วประเทศ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข. ที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 13 รางวัล โดยมี นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

นายแพทย์โอภาสกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมบูรณาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี ภายใต้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแลตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ นำไปขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศทั้ง 878 อำเภอ และ 50 เขตในกทม. เป็นชุมชนสุขภาวะ เมืองสุขภาพดี สังคมเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามบริบทของพื้นที่ นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 พชอ.ยังมีส่วนสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตวิถีใหม่

“ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พลังคน พชอ. ในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในการทำงาน แสดงถึงพลังแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอให้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงาน สร้างนวัตกรรมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามแนวทาง Health for Wealth ทำให้ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง ต่อไป” นายแพทย์โอภาสกล่าว

สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มี 5 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลอำเภอสุขใจ จำนวน 3 รางวัล 2.รางวัลฟันเฟือง พชอ. จำนวน 3 รางวัล 3.รางวัลโครงการคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ จำนวน 3 รางวัล 4.รางวัลนวัตกรรมอำนวยสุขจำนวน 3 รางวัล และ 5.รางวัล พชอ. หยัดยืน จำนวน 1 รางวัล

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s