‘เฉลิมชัย’มุ่งทวงแชมป์ส่งออก ชูศูนย์ข้าวชุมชนกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีถึงมือชาวนา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/694296

‘เฉลิมชัย’มุ่งทวงแชมป์ส่งออก ชูศูนย์ข้าวชุมชนกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีถึงมือชาวนา

‘เฉลิมชัย’มุ่งทวงแชมป์ส่งออก ชูศูนย์ข้าวชุมชนกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีถึงมือชาวนา

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 14.55 น.

‘รมว.เฉลิมชัย’ ชูศูนย์ข้าวชุมชนเป็นศูนย์กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีส่งตรงถึงมือพี่น้องชาวนา พร้อมสนับสนุนเป็นจุดเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง หวังทวงแชมป์ส่งออกข้าวกลับคืนมา

25 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมการข้าว เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหน้าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การศึกษา วิจัย และพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว อีกทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวนาทั่วประเทศผ่านศูนย์ข้าวชุมชน และมีแผนการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนโดยการสนับสนุนและผลักดันให้ศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับชาวนาจากผู้ผลิตข้าวเป็นผู้ประกอบการด้านข้าว

ปัจจุบันกรมการข้าวได้เปิดรับการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2560 แล้ว จำนวน 2,977 ศูนย์ ในพื้นที่ 74 จังหวัด และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการข้าว สู่ชาวนาในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็งในด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา ดังนั้นเพื่อให้ผู้นำองค์กรศูนย์ข้าวชุมชนได้รับทราบถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพการทำนา โดยได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้พี่น้องชาวนามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของพี่น้องชาวนาให้ครอบคลุมทั่วถึงในระดับพื้นที่ จึงได้มีนโยบายให้กรมการข้าวพัฒนาและสนับสนุนให้ “ศูนย์ข้าวชุมชน” เป็นศูนย์รวมในการบูรณาการงานด้านข้าวของทุกส่วนราชการในพื้นที่ โดยเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์และข้าวคุณภาพดีให้แก่ชุมชนได้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งของชาวนาผ่านการพัฒนาที่เป็นระบบและทั่วถึง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งจะเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนให้ศูนย์ข้าวชุมชนก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ประธานศูนย์ข้าวชุมชนและพี่น้องชาวนาทุกจังหวัด ได้ร่วมกันเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนทั้งประเทศ ให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานและตรงความต้องการของตลาด เพื่อลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชาวนา ร่วมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ต่อไป โดยสิ่งสำคัญที่ขอเน้นย้ำคือ “การรักษาคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์และข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชนทุกแห่งไว้” และขอให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการแก้ปัญหาด้านการผลิตข้าวร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ชาวนาในชุมชนมีผลผลิตข้าวคุณภาพดี มีรายได้ที่มั่นคง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขกับอาชีพที่มีความสำคัญต่อคนไทยทั้งประเทศบนรากฐานแห่งความพอเพียงอย่างยั่งยืน

“รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยในส่วนของพี่น้องชาวนานั้น ข้าวถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด กระทรวงเกษตรฯ จึงพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งในเรื่องปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงงบประมาณ เพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชนที่เปรียบเสมือนตัวแทนของกรมการข้าว และเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้สามารถส่งถึงมือพี่น้องชาวนาได้โดยตรง และทวงแชมป์ส่งออกข้าวกลับคืนมาให้ได้ต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว

-005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s