‘ครูเชียงราย เขต 1’แต่งดำแสดงพลังค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/704851

‘ครูเชียงราย เขต 1’แต่งดำแสดงพลังค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

‘ครูเชียงราย เขต 1’แต่งดำแสดงพลังค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566, 15.07 น.

‘ครูเชียงราย เขต 1’แต่งดำแสดงพลังค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

17 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทั้ง 102 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงรายเขต 1 แจ้งความเห็นพ้องระหว่าง สพป.เชียงราย เขต 1 และสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1 สวมใส่ชุดดำและแสดงสัญลักษณ์ พลังครูเพื่อคัดค้านการนำเข้า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …ฉบับผ่านกรรมาธิการวิสามัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเด็กนักเรียน ผู้ปกครองประชาชนและประเทศชาติ อันเนื่องด้วยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา ที่จะพัฒนาประเทศ  และไม่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสามัคคี มั่นคง และสงบสุข มิได้สร้างโอกาส สร้างความเหลือมล้ำทางการจัดการศึกษา และความก้าวหน้าของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น วิชาชีพชั้นสูง

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ทั้ง 102 โรงเรียน ใน อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s