สภาสังคมฯ มอบโล่เกียรติคุณ ‘เด็กดีเด่น’ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี’66

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/704861

สภาสังคมฯ มอบโล่เกียรติคุณ ‘เด็กดีเด่น’ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี’66

สภาสังคมฯ มอบโล่เกียรติคุณ ‘เด็กดีเด่น’ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี’66

วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ยุวดี นิ่มสมบุญ รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ยุวดีนิ่มสมบุญ รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และทุนการศึกษาแก่เด็กดีเด่น ประจำปี 2564-2566พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ร่วมมอบถุงของขวัญให้แก่เด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2564-2566 เด็กจากชุมชนซอยสวนเงิน และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี รวมทั้งเด็กที่มาร่วมงาน จำนวน 300 ชุด ณ ลานหน้าตึกมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามให้กับเด็ก, เพื่อให้การยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัลแก่เด็กที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเด็กในเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรม

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการสมาคม สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเยาวชนดีเด่นร่วมด้วย โดย พัชรพล สุทธิธรรมกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2553 และรุ่นพี่เด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับน้องๆ เด็กดีเด่นเข้าสู่บ้านแห่งความรักของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเป็นสมาชิกชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นอย่างสมบูรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่เด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2564 ปี 2565 และ ปี 2566, การมอบชุดของขวัญให้กับเด็ก จำนวน 300 ชุด คือ เด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2564, ปี 2565 และปี 2566, ชุมชนซอยสวนเงิน, สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ (พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์เสาวภาพ) ได้กรุณามอบอาหารจากโครงการนํ้าพระทัยพระราชทานเลี้ยงเด็กๆ ที่มาร่วมงานด้วย จำนวน 300 ชุด, การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อจัดพิมพ์เกียรติประวัติและยกย่องเชิดชูเกียรติของเด็กดีเด่นให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นต่อไป

โอกาสนี้ ยุวดี นิ่มสมบุญ รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานในพิธี กล่าวปราศรัยและให้โอวาทแก่เด็กดีเด่นว่า “ขอแสดงความยินดีกับเด็กดีเด่น ประจำปี 2564, 2565 และ ปี 2566 ทั้ง 85 คน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถือว่าเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ขอยกย่องและเชิดชูเกียรติเด็กดีเด่นนี้ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

ประธานในพิธี ยุวดี นิ่มสมบุญ รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย เยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กก.อำนวยการ,ศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล เหรัญญิก, ณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รอง ผวจ.สุโขทัย, เรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช, พญ.สุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, รัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการ, วิไลวรรณ ลายถมยา กก.อำนวยการ, พล.ต.หญิงอัญชลี ฤกษ์งาม รองเลขาธิการ และสอง กก.อำนวยการ รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์, สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ร่วมในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ประธานในพิธี ยุวดี นิ่มสมบุญ รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย เยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กก.อำนวยการ,ศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล เหรัญญิก, ณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รอง ผวจ.สุโขทัย, เรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช, พญ.สุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, รัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการ, วิไลวรรณ ลายถมยา กก.อำนวยการ, พล.ต.หญิงอัญชลี ฤกษ์งาม รองเลขาธิการ และสอง กก.อำนวยการ รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์, สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ร่วมในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะ กก.อำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะ กก.อำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

บรรยากาศอบอุ่นในการมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีคณะ กก.อำนวยการ อาทิ ยุวดี นิ่มสมบุญ, พญ.สุวณี รักธรรม, ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, รัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา, วิไลวรรณ ลายถมยา และ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ร่วมกันมอบของขวัญให้กับเด็กๆ

บรรยากาศอบอุ่นในการมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีคณะ กก.อำนวยการ อาทิ ยุวดี นิ่มสมบุญ, พญ.สุวณี รักธรรม, ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, รัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา, วิไลวรรณ ลายถมยา และ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ร่วมกันมอบของขวัญให้กับเด็กๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s