บัญชีจุฬาฯ ร่วมมือ แพทย์ศิริราช บูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705082

บัญชีจุฬาฯ ร่วมมือ แพทย์ศิริราช  บูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่

บัญชีจุฬาฯ ร่วมมือ แพทย์ศิริราช บูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหารจัดการ โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากร นิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การบริหารจัดการ และเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างสองสถาบัน เชื่อมั่นว่าจะเป็นพลังที่ทำให้นิสิตนักศึกษาได้เกิดความรู้และประสบการณ์ และเป็นการผนึกกำลังกันเพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคต
(Future Leaders) สิ่งที่จะดำเนินการในระยะเริ่มแรกคือการจัดการโครงการต่างๆ ทางด้านธุรกิจและการตลาดเพื่อพัฒนาความรู้ระหว่างทั้งสองสถาบัน การนำความรู้คืนสู่ประชาชนและสังคม และการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดการด้านการสาธารณสุขแก่สองสถาบันและชุมชน

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า ถึงแม้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย มีจุดแข็งทางด้านความรู้และวิชาการแพทย์ แต่ยังคงต้องการความรู้ด้านบริหารจัดการจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วย และการทำวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและต่อสังคมไทย ทั้งนี้จะมีโครงการที่จะดำเนินการต่อไปภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้อีกหลายโครงการ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาการดำเนินการของคณะฯให้ได้มาตรฐานด้านวิชาการแพทย์และการเลี้ยงตัวเองได้ในระยะยาว

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะร่วมมือระหว่างกันใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ความร่วมมือเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา จะจัดให้มีกิจกรรมให้นิสิตภาควิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 ได้ทำวิจัยและแผนกลยุทธ์แก่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รวมทั้งมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน 2.การแลกเปลี่ยนบรรยายให้ความรู้ซึ่งกันและกัน 3.การทำวิจัยในเชิงสหวิทยาการ (Interdisplinary Research) ร่วมกัน และ 4.การสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทร่วมกันในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นมิติสำคัญที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการอุดมศึกษาไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s