ยูนิเซฟร่วมมือเอกชนส่งเสริมสิทธิเด็ก และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705078

ยูนิเซฟร่วมมือเอกชนส่งเสริมสิทธิเด็ก  และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยูนิเซฟร่วมมือเอกชนส่งเสริมสิทธิเด็ก และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันสนับสนุนสิทธิเด็กและบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้

ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสนับสนุนสิทธิเด็กในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมนโยบายและหลักปฏิบัติของภาคเอกชนให้เป็นมิตรต่อครอบครัวยิ่งขึ้น, การพัฒนาทักษะที่จำเป็นและการจ้างงานให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ว่างงาน หรือขาดการฝึกอบรม, การร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม เพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยอันตรายบนโลกดิจิทัล นอกจากนี้ ยังเน้นการระดมแรงสนับสนุนจากภาคเอกชนในประเด็นอื่นๆ ที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เช่น การศึกษา สุขภาพกายและสุขภาพจิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s