‘สุนทร’มอบนโยบายส.ป.ก. รุดพัฒนาแหล่งน้ำเขตปฏิรูปที่ดิน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705206

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายสุนทร ปานแสงทอง รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวิณะโรจน์ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าร่วม ว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ส.ป.ก.ควรเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน สระน้ำเพื่อการเกษตรประจำไร่นาหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงระบบโซลาร์เซลล์ รวมถึงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งกักเก็บน้ำ อีกทั้งเน้นย้ำการผลิตเกษตรปลอดภัย เป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตร การนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตอีกประเด็นหนึ่งที่ให้ความสำคัญ คือการใช้ข้อมูล Big Data เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกร

ด้านนายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ส.ป.ก.มีภารกิจที่สำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การจัดที่ดิน ส.ป.ก.ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้วกว่า 36 ล้านไร่ ปัจจุบันได้มีการนำระบบออนไลน์เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการทำงาน นำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ มาปรับปรุงการให้บริการประชาชน ทั้งที่ศูนย์บริการประชาชน ที่สำนักงานและศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ โดยพัฒนาระบบการยื่นคำร้องออนไลน์ ระบบรายงานปันสุขเพื่อติดตามสถานะการให้บริการ เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยมี Line Official ของ ส.ป.ก.จังหวัด

2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การทำ MOU กว่า 9 หน่วยงาน เพื่อระดมสรรพกำลังในการขับเคลื่อนงานพัฒนา ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของเกษตรกร 3.การพัฒนาเกษตรกร ส.ป.ก.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เน้นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร รวมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานรองรับโดยตั้งเป้าหมายให้สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ 4.การบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตรและสนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล อาทิ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือโรคระบาด เป็นต้น อีกทั้ง ส.ป.ก.ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการ Work form everywhere เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้อยู่ได้อยู่ดีมีความสุข

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s