อธิบดีกรมข้าวตรวจ ความก้าวหน้างาน สร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ ให้บริการประชาชน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705437

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เดินทางมายังสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย โครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี บนพื้นที่กว่า 20 ไร่

นายณัฏฐกิตติ์กล่าวว่า ได้ดำเนินงานโครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า 300,000 ไร่ต่อปี (นาปีและนาปรัง) และยังไม่มีหน่วยงานที่มีภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย ชั้นพันธุ์จำหน่ายอยู่ในพื้นที่ เพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภาพรวม ลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของเกษตรกร เพิ่มหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการและบริการประชาชนตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการผลิตข้าวผ่านโครงการต่างๆ และสร้างความมั่นคงทางเมล็ดพันธุ์ข้าว

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี พร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2567 วงเงินตามสัญญาทั้งสิ้น 259,500,000 บาท แบ่งเป็น 30 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 550 วัน ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 12.73 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนได้ในปีงบประมาณ 2567

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s