ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity สร้างอาหารมั่นคง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/705809

ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง  ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity สร้างอาหารมั่นคง

ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity สร้างอาหารมั่นคง

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์ความสำเร็จนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) มาใช้ในการเลี้ยงสุกร ช่วยป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันสู่เกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ใช้ 100% ช่วยลดความเสี่ยงในอาชีพ สร้างอาหารมั่นคง (Food Security) และส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค   

นายสัตวแพทย์ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สัตวแพทย์บริการวิชาการสุกร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ด้วยการนำระบบ Biosecurity ซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่นำมาใช้ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ติดต่อมาถึงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มได้ถือเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ทั้งในการเลี้ยงสุกรไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็นหนึ่งใน 5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พันธุ์ดี-อาหารดี-โรงเรือนดี-การจัดการดี-การป้องกันโรคดี ภายใต้มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ซีพีเอฟดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง 5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ ระบบ Biosecurity รวมทั้งนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดำเนินงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ (Smart Farm) สู่เกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย หรือคอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัย ปลอดโรค ปราศจากสารตกค้างได้มาตรฐาน ร่วมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร  

“ปัจจุบันฟาร์มสุกรของซีพีเอฟทั้ง 98 แห่งดำเนินมาตรฐานฟาร์มตามแนวทางของกรมปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานฟาร์มทั้งในส่วนของฟาร์มบริษัท และคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ใช้ระบบไบโอซีเคียวริตี้ 100% เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดโดยเฉพาะโรค ASF ในสุกร ซึ่งเป็นโรคระบาดสำคัญที่เกษตรกรทุกฟาร์มต้องป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบาย Zero ASF หรือ ASF เป็นศูนย์ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างอาหารมั่นคงแก่ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการปกป้องอาชีพแก่เกษตรกร ทำให้สามารถเดินหน้าอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป” น.สพ.ดำเนินกล่าว 

Biosecurity เป็นระบบการจัดการและมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดต่างๆ ในฟาร์มสุกร ทุกฟาร์มต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสุกรในระบบปลอดจากโรค นำไปสู่ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค ระบบดังกล่าวมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ที่ช่วยป้องกันสัตว์พาหะนำโรค ทั้งนก หนู แมลง ควบคู่กับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ภายในฟาร์ม ทั้งอาหาร น้ำ ฯลฯ ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์มของบุคลากรและยานพาหนะอย่างเข้มงวด พนักงานทุกคนและรถทุกคันต้องผ่านระบบฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ฟาร์ม รวมถึงกำหนดจุดส่งมอบสุกรแยกจากออกฟาร์มอย่างชัดเจน 

ซีพีเอฟ คำนึงถึงความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ โดยทุกกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ ตั้งแต่โรงงานชำแหละ โรงตัดแต่ง โรงงานแปรรูป และศูนย์กระจายสินค้า มีการตรวจเชื้อและสิ่งแปลกปลอม ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อน และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต อาทิ ระบบประกันคุณภาพ (GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s