ราชกิจจาฯ เผยประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 54 ราย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/541395

จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง

22 ม.ค. 2566

ราชกิจจาฯ เผยประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 54 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 มี “พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ” แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 54 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ลงวันที่ 21 มกราคม 2566 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 54 ราย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

โดยรายชื่อข้าราชการตํารวจที่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง จํานวน 54 ราย มีดังนี้

1. พลตํารวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 3 ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

2.พลตํารวจตรี นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่หัวหน้าส่วนอํานวยการ และสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

3.พลตํารวจตรี วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 4 ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ 4)

4.พลตํารวจตรี สุรพล เปรมบุตร รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 1ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ประสานงานและขับเคลื่อน ด้านยุทธศาสตร์)

5.พลตํารวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รองจเรตํารวจ (สบ 7) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 9

6. พลตํารวจตรี โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 9 ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

7. พลตํารวจตรี อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รองผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ

8.พลตํารวจตรี กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา
 

9. พลตํารวจตรี คมสัน สุขมาก ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี

10. พลตํารวจตรี ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค 5 ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่รองหัวหน้าส่วน อํานวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

11.พลตํารวจตรี ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 9

12.พลตํารวจตรี ภมร รัตนสมัย ผู้บังคับการ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ

13.พลตํารวจตรี มานัด ศรีวงษา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ดํารงตําแหน่งรองจเรตํารวจ (สบ 7)

14.พลตํารวจตรี ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค 5 ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค

15.พลตํารวจตรี ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค 4 ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 4

16.พลตํารวจตรี สมพร สัจพจน์ ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 1 ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา

17.พลตํารวจตรี อรุษ แสงจันทร์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่รองหัวหน้าส่วนอํานวยการ และสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

18. พลตํารวจตรี ออมสิน ตรารุ่งเรือง ผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี 3 ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

19.พลตํารวจตรี อํานาจ ไตรพจน์ ผู้บังคับการตํารวจรถไฟ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

20.พลตํารวจตรี กฤษณะ สุขสมบูรณ์ ผู้บังคับการ กองร้องทุกข์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ อํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 7

21.พลตํารวจตรี กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจสันติบาล

22.พลตํารวจตรี จรูญ ไพลดํา ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล 4 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล 1

23. พลตํารวจตรี ณัฐกร ประภายนต์ ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสืบสวน สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี 2

24. พลตํารวจตรี ธเรศ แก้วละเอียด ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 9 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง

25. พลตํารวจตรี นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตํารวจภูธรภาค 9

26. พลตํารวจตรี นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 4 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค 4

27. พลตํารวจตรี พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล

28. พลตํารวจตรี วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ ผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี 2 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

29. พลตํารวจตรี วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

30. พลตํารวจตรี วิสูตร นาคจู ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4

31. พลตํารวจตรี แวสาแม สาและ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตํารวจภูธรภาค 1

32. พลตํารวจตรี สถิตย์ พรมอุทัย ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตํารวจภูธรภาค ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3

33. พลตํารวจตรี สมกิต พุ่มวารี ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด

34. พลตํารวจตรี อาชาน จันทร์ศิริ ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตํารวจภูธรภาค 9 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี

35. พลตํารวจตรี อุดร วงษ์ชื่น ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล 1 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ อํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 9

36. พันตํารวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี

37. พันตํารวจเอก จักรเพชร เพชรพลอยนิล รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล 5 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

38. พันตํารวจเอก จิรศักดิ์ ไกรเพชร รองผู้บังคับการตํารวจสันติบาล 2 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล 4

39. พันตํารวจเอก ชัยรพ จุณณวัตต์ รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล 4 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจรถไฟ

40. พันตํารวจเอก ชูศักดิ์ ขนาดนิด รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

41. พันตํารวจเอก ณัฐเดช พงศ์วรินทร์ รองผู้บังคับการ กองโยธาธิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

42. พันตํารวจเอก ธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 4

43. พันตํารวจเอก นักรบ หลิ่มวิรัตน์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค 5

44. พันตํารวจเอก นีรนาท ฉินประสิทธิชัย รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๑๐ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

45. พันตํารวจเอก บรรจง วิสาสะ รองผู้บังคับการ กองมาตรฐานวินัย ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ

46. พันตํารวจเอก ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน อํานวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

47. พันตํารวจเอก ยุทธนา จอนขุน รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองร้องทุกข์

48. พันตํารวจเอก ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 9 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 9

49. พันตํารวจเอก สมภพ คูหาวิชานันท์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

50. พันตํารวจเอก สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง

51. พันตํารวจเอก สารนัย คงเมือง รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 5 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค 5

52. พันตํารวจเอก สุนทร อรุณนารา รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ

53. พันตํารวจเอก อนุรุธ อิ่มอาบ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค 9 ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

54. พันตํารวจเอกหญิง วิลาวัณย์ นันทมงคล เภสัชกร (สบ 4) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําโรงพยาบาลตํารวจ


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 54 ราย (1)ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 54 ราย (1)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 54 ราย (2)ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 54 ราย (2)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 54 ราย (4)ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 54 ราย (4)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 54 ราย (4)ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 54 ราย (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s