พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/705939

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสุจิณฺโณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.(เกียรติคุณ)นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่, ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พลเอกนินนาท เบี้ยวไข่มุก ประธานคณะทำงานทอดผ้าป่า สามัคคีมหากุศล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์, คณาจารย์อาวุโส, คณะอนุกรรมการระดมทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้มีอุปการคุณคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการสนทนาธรรม โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย ธมฺมธโช), ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ดำเนินรายการโดย สุภาพ คลี่ขจาย จากนั้นเป็นการทำพิธีถวายองค์ผ้าป่า และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ผู้บริจาคและผู้ร่วมพิธีเข้ารับมอบผ้ายันต์จากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ท่านเจ้าประคุณสมเด็จธงชัย ธมฺมธโช)

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ แห่งวัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอริยสงฆ์ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงจากพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย ตลอดถึงพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งหลวงปู่ยังมีความเมตตาผูกพันห่วงใยประชาชนคนไทย และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้เจ็บป่วย ในมงคลสมัยที่หลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ เจริญอายุครบ 90 ปี เมื่อปี พ.ศ.2521คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศบริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” เพื่อถวายเป็นมหากุศลและอนุสรณ์แด่หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณซึ่งได้ใช้เป็นอาคารรักษาผู้ป่วยทั่วทั้งภาคเหนือของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นต้นมา อาคารนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528

ถึงแม้หลวงปู่แหวนจะได้ลาขันธ์ไปตั้งแต่วันที่2 กรกฎาคม 2528 แต่กระแสแห่งความเมตตา ปฏิปทาสัมมาปฏิบัติ จริยวัตรที่งดงาม พร้อมกับธรรมโอวาทอันล้ำค่าของหลวงปู่ ยังคงก่อให้เกิดความสุข สงบ โสมนัส และเป็นสิริมงคลแก่ศาสนิกชนทั้งหลายจวบจนถึงปัจจุบัน

อาคารสุจิณฺโณ เป็นอาคารที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยปีละกว่า 1,000,000 คน มาราว40 ปี ด้วยระยะเวลาการใช้งานมายาวนาน ทำให้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ไม่เพียงพอและล้าสมัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีสูงมาสนับสนุนกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในเขตจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก โดยเงินรายได้ผ้าป่ามหากุศลเพื่ออาคารสุจิณฺโณ ได้ยอด 11 ล้านบาท ณ วันที่ 11 มกราคม 2566

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s