รองฯกรมข้าวตรวจเยี่ยม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706200

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะลงพื้นที่ตามแผนการตรวจติดตามกำกับงานตามนโยบายกรมการข้าว เข้าตรวจรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โดยมี น.ส.ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ฯ คอยต้อนรับ

ในการนี้ รองอธิบดีกรมการข้าวได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง พร้อมกับมอบนโยบายการทำงานในโครงการแผนงานผลิตเมล็ดพันธุ์ และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถ รวมทั้งยึดมั่นในประโยชน์ที่พี่น้องชาวนา จะได้รับเป็นหลัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s