สุนทรให้การบ้านพัฒนาที่ดิน เน้นใช้เทคโนโลยี-รักษาระบบนิเวศ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706195

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายสุนทร ปานแสงทอง รมช.เกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ว่า อยากเร่งรัดคือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งการขยายจำนวนหมอดินอาสา และการให้ค่าตอบแทนหมอดินอาสาอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ นายสุนทร ได้มีนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงาน 11 ประการ ดังนี้ 1.งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มากำหนดเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยเน้นให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 2.การอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นภารกิจสำคัญในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรและพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย 3.การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก แหล่งน้ำขนาดเล็กเป็นมาตรการเพิ่มความมั่นคงของน้ำในภาคการเกษตร มีความสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการผลิตในระดับชุมชนในการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์

4.การพัฒนาหมอดินอาสา ควรเพิ่มจำนวนหมอดินให้สอดคล้องกับจำนวนเกษตรกรในหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาความรู้และให้ค่าตอบแทนหมอดินอาสา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการร่วมดูแลทรัพยากรดินและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในระดับพื้นที่ 5.ด้านฐานข้อมูล Agri-Map เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จะต้องพัฒนาให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง 6.การลดต้นทุนการผลิต ดำเนินการให้ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกร โดยเฉพาะในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง ให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี

7.การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนากลุ่มเกษตรกรและเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น 8.การพัฒนางานวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งสามารถนำไปใช้กับเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 9.การบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน เพื่อต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิน ซึ่งเป็นการพัฒนาในระดับต้นน้ำสู่การพัฒนาสินค้าเกษตรในระดับกลางน้ำ หรือด้านการตลาดในระดับปลายน้ำ 10.การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วยความรวดเร็วอย่างถูกต้องและเป็นธรรม และ 11.การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านองค์ความรู้คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานทำงานอย่างมีความสุขทำงานด้วยความโปร่งใส และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s