กรมข้าวฯรุดเยี่ยม ศูนย์ข้าวที่อุบลฯ รับฟังสภาพปัญหา ให้คำแนะนำแก้ไข

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706481

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นพบปะเยี่ยมเยียนศูนย์ข้าวชุมชนต.นาเรือง
อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ต้อนรับ ที่ศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาเรือง

ทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาเยีย ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 มีทั้งหมด 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย 2.ศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาเยีย 3.ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ ปี 2559

4.ศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาเรือง 5.ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพันธุ์ข้าว ต.นาดี ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งหมด 161 ราย มีพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 837 ไร่ พื้นที่ผลิตข้าวคุณภาพดี 1,622 ไร่ โดยศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาเรือง เป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย มีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน และปริมาณตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละฤดูกาลผลิต ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับกรมการข้าว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการนี้ น.ส.นนทิชา ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แก่พี่น้องเกษตรกรในการบริหารจัดการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนฯ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s