รองปลัดฯร่วมถกพัฒนาการเกษตรฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706482

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายเศรษฐเกียรติ กระจางวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันและอนาคตของเกษตรไทย” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (กวป.) กรมวิชาการเกษตร

นายเศรษฐเกียรติ ได้บรรยายถึงกรอบ 5 ยุทธศาสตร์ และ 15 นโยบายสำคัญในการพัฒนาและแก้ปัญหาภาคการเกษตร โดยให้เป็นกรอบในการทำงาน พร้อมทั้งปรับตัวตามสถานการณ์และเพิ่มการทำงานในเชิงรุก ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 3.ยุทธศาสตร์ 3S คือ Safety-Security-Sustainability 4.ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน และ 5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยให้ปี 2566 เป็นปีที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม อาทิ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเร่งผลักดันการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร การเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดำเนินนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การผลักดันค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งขับเคลื่อน BCG Model ไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิผลส่งเสริมความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ผลักดันไทยเป็นครัวโลก การผลักดันให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการให้ความสำคัญกับเกษตรกรเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s