LIFE & HEALTH : เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/706405

LIFE & HEALTH :  เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

LIFE & HEALTH : เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ปัจจุบันในโลกนี้มีความท้าทายต่างๆ มากมาย เช่น เรื่องโรคระบาด ภาวะสงคราม เรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง ภาวะโลกร้อน ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น การที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งก่อให้เกิดนวัตกรรมในด้านต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ และประชาชนมีการปรับตัว ปรับพฤติกรรมใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยให้การดำเนินชีวิตดีขึ้น ปลอดภัย สะดวกสบายมากขึ้น

ข้อมูลจาก ธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์ นักกลยุทธ์นวัตกรรม เปิดเผยว่า นวัตกรรม คือสิ่งที่ทำใหม่ขึ้นมา ซึ่งโลกของเราขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาตลอด ตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่มนุษย์เริ่มใช้ประโยชน์จากไฟ มาจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำ สิ่งที่สำคัญคือ เราจะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในการทำงานและดำรงชีวิตให้ดีขึ้นจากเดิมได้อย่างไร ปัจจุบันเราถูกรายล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย ทั้งนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ได้จัดทำโครงการ Innovation Thailand ขึ้น เพื่อพยายามสร้างอัตลักษณ์ของนวัตกรรมว่า “การใช้ชีวิตอย่างงดงามประณีต” (Innovation for Crafted Living) ที่คนไทยได้คิดค้น ต่อยอดจากความรู้ที่สั่งสม ผสานการมองโลกในแง่ดี และใส่ใจในรายละเอียด ได้หล่อหลอมกลายเป็นนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้การใช้ชีวิตคนไทยและคนทั้งโลกดีขึ้น ประกอบไปด้วย 7 นวัตกรรม ดังนี้

1.นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี ด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการดูแลสุขภาพ และการรักษาทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ ที่เราสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ตัวอย่าง เช่น เรื่องของการคิดค้นวัคซีนในการป้องกันโรค อาหารที่มีปริมาณเกลือต่ำหรือไร้น้ำตาล เนื้อที่ทำจากพืช เนื้อสัตว์ที่เพาะในห้องแล็บ เป็นต้น

2.นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความปลอดภัย ปัจจุบันมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ทั้งการคมนาคม การให้บริการสาธารณะ และความเป็นอยู่ การมีนวัตกรรมช่วยติดตามสอดส่อง แจ้งเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยและทำให้เมืองที่น่าอยู่มากขึ้น

3.นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย สังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เปราะบาง จึงมีนวัตกรรมที่ช่วยให้การใช้ชีวิตที่ง่ายและสะดวกสบายสำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่สะดวกสบายได้อย่างเท่าเทียมกัน

4.นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เป็นมิตรกับโลก คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ร่วมใจกันสร้างโลกใหม่ด้วยนวัตกรรม ที่ใส่ใจและคำนึงถึงการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทั้งเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน เพื่อให้การใช้ชีวิตของทุกคนเป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างการใช้หลอดดูดที่ย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ ผลิตจากของเหลือทิ้งในภาคการเกษตร เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม

5.นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เชื่อมต่อถึงกันได้ สังคมไทยมีความหลากหลายของอายุ และช่องว่างระหว่างวัยที่มากขึ้น
จึงมีนวัตกรรมที่เชื่อมต่อ สื่อสารถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกไลฟ์สไตล์ เกิดเป็นแพลตฟอร์ม สร้างเป็นเครือข่าย เชื่อมทุกวันให้เข้าถึงกัน เพื่อให้ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา

6.นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีอาชีพและรายได้ เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้เกิดโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ ผ่านรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมที่เป็นสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพของตนเอง

7.นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข ประเทศไทยมีชื่อเสียงในการเป็นจุดหมายสำคัญในการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก และคนไทยยังมีความคิดสร้างสรรค์ ในการผสมผสานเทคโนโลยีกับการท่องเที่ยว ดนตรี และนันทนาการได้อย่างน่าสนใจ จนกลายเป็นนวัตกรรมเพื่อความสุข ที่ทำให้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจอย่างมาก

คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่านวัตกรรมเป็นเรื่องไกลเป็น นวัตกรรมเป็นคำที่แสดงถึงเทคโนโลยี แต่ในความเป็นจริงแล้วนวัตกรรมไม่ใช่เทคโนโลยีแต่ นวัตกรรม คือ สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และที่สำคัญนวัตกรรมทำคนเดียวไม่ได้ ตัวอย่างเช่น นวัตกรรมเพื่อการมีสุขภาพดี เป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพหรือโภชนาการ ซึ่งอาจเป็น ผลิตภัณฑ์โปรตีนบริสุทธิ์จากไข่ขาวพร้อมรับประทานที่ช่วยเสริมโปรตีนและอัลบูมิน ผลิตภัณฑ์ครีมปรุงอาหารและวิปปิ้งครีมไขมันต่ำเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติ ทำให้ไขมันลดลงครึ่งหนึ่งจากวิปครีมที่ผลิตจากนมวัว เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งที่เพียงนำมาอุ่นในไมโครเวฟก็สามารถรับประทานได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียมอาหาร เหมาะกับวิถีชีวิตคนเมืองที่จะมีเวลาน้อย เหล่านี้คือตัวอย่างบางส่วนที่เป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาอย่างยาวนานและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำของหลายคน

ซึ่งนวัตกรรมที่น่าจับตามองและมีแนวโน้มในปี 2566 ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ได้เปิดเผยถึงเทรนด์นวัตกรรมทั้ง 7 ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้แก่ ขาขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงาน (New energytech on the rise),การฟื้นสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอากาศยาน(Regenerating travel and aviation industries), การมีผู้เล่นใหม่จากวงการเทคโนโลยีเชิงลึก (Deeptech startup, a newcomers), การกลับมาผงาดอีกครั้งของญี่ปุ่นด้วยซอฟต์พาวเวอร์ (Return of Japan Soft Power), ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์เนื้อหาจากข้อมูล (Sophisticated AI for data-driven content creation), การเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีอาหาร (Next generation of foodtech), การลงทุนขนานใหญ่ในเทคโนโลยีความมั่นคง (Hyper Spending on Defense Tech) ทั้งนี้รายละเอียดของแต่ละแนวโน้มเหล่านี้จะนำเสนอในบทความหน้าต่อไป

ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์

ประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s