มจธ.-มก.ร่วมสร้างอาชีพนักชิม แก่ผู้พิการสายตาครั้งแรกของไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706598

มจธ.-มก.ร่วมสร้างอาชีพนักชิม  แก่ผู้พิการสายตาครั้งแรกของไทย

มจธ.-มก.ร่วมสร้างอาชีพนักชิม แก่ผู้พิการสายตาครั้งแรกของไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ผศ.ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี นักวิจัยศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หัวหน้าโครงการกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในการจัดทำโครงการ “พัฒนาทักษะอาชีพนักชิมอาหารปรุงสำเร็จผู้พิการทางการเห็นเพื่อสร้างรายได้เสริม” ขึ้นโดยใช้เวลา 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2565-กุมภาพันธ์ 2566) เพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนพิการทางการเห็น ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพนักชิมอาหาร และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยดำเนินการร่วมกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด/ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ในพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และ อ.สามพราน จ.นครปฐม

“โครงการ “อาชีพนักชิมอาหารปรุงสำเร็จผู้พิการทางการเห็นฯ” มีการอบรม 3 หลักสูตรต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากหลักสูตร Train the Trainer อบรมออนไลน์ 1 เดือน ต่อด้วย หลักสูตรพื้นฐานการชิมอาหาร อบรม 2 เดือน โดยมีผู้ผ่านเข้าอบรมประมาณ 50 คน หลักสูตรออนไลน์ สอนตั้งแต่วัตถุดิบ ลักษณะเด่นของอาหารแต่ละภาค ลักษณะหวานเปรี้ยว เค็ม ขม และการใช้เครื่องเทศต่างๆ สุดท้ายคือหลักสูตรนักชิมเบื้องต้น หรือฝึกงานชิมอาหาร โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ 25 คน เป็นการชิมอาหารจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยก่อนการชิมอาหารจริง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของคุณลักษณะวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อบรมการทดสอบการชิมและอบรมการให้คะแนนก่อนเพื่อทดสอบว่านักชิมจะสามารถแยกแยะรสชาติได้จริงหรือไม่ การทดสอบชิมอาหารได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเมื่อผ่านการอบรมนักชิมคนพิการทางการเห็น จะได้ใบประกาศนียบัตร เพื่อการันตีความรู้ที่ได้ผ่านการอบรมและการทดสอบประสาทสัมผัสในระดับหนึ่งที่จะเป็นใบเบิกทางในการสมัครงานหรือนำไปประกอบอาชีพนักชิมอาหารได้” ผศ.ดร.ธิติมากล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s