ม.อ.-มฟล.ผนึก 15 สถาบันร่วมยกระดับ งานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม สู่นานาชาติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706603

ม.อ.-มฟล.ผนึก 15 สถาบันร่วมยกระดับ  งานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม สู่นานาชาติ

ม.อ.-มฟล.ผนึก 15 สถาบันร่วมยกระดับ งานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม สู่นานาชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.ในฐานะผู้นำเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะผู้นำเครือข่ายมหาวิทยา ภาคเหนือ ร่วมกับ 15 สถาบันอุดมศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ (North-South University Network : NSU-Net) โดยมีสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ6 สถาบัน ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.พะเยา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาม.ราชภัฏเชียงราย ส่วนสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้มี 11 สถาบัน ได้แก่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ทักษิณ ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏยะลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชม.ราชภัฏภูเก็ต ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับภาควิชาหรือคณะต่างๆ และเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ครั้งที่ 1 (The 1st NSU-Net Presidents Forum) ภายใต้
หัวข้อ Sustainable Networking for a Better Future Together มีวาระการประชุมกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ และการบริหารจัดการองค์กรในยุค Digital กลุ่มที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนสมัยใหม่ร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในฐานะเป็นพลเมืองโลก การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายโครงการ Visiting Scholars แบบ cost sharing การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และการเทียบโอนผลการเรียนข้ามสถาบันภายในเครือข่าย และ Collaborative Online International Learning (COIL) Program กลุ่มที่ 3 ประเด็นเครือข่ายในต่างประเทศ (International Networking) การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การสร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี (best practice) ระหว่าง IROs ของมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ และการจัด Virtual Mobility หรือ Virtual Camp ร่วมกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s