CMMU เปิดบ้าน แนะแนวเรียนต่อป.โท

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706594

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) จัดกิจกรรมเปิดบ้าน Open House สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท พร้อมชมบรรยากาศการเรียนการสอน สถานที่เรียน เทคโนโลยีและสื่อที่ใช้ในการเรียน พร้อมคำแนะนำการวางแผนเรียนต่อ ปรึกษาเรื่องทุน ฯลฯ ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ เริ่มบรรยายเวลา 10.00 น. หลักสูตรไทย บรรยายเวลา 13.30 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ค CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL) หรือโทรศัพท์ 02-2062000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s