ย้าย ‘หมอสุภัทร’ บานปลาย การเมืองฟ้องกันนัว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/542184

02 ก.พ. 2566

ย้าย 'หมอสุภัทร' บานปลาย การเมืองฟ้องกันนัว

พรรคประชาชาติเตรียมเอาผิดจริยธรรมนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ใช้ข้อมูลเท็จกล่าวหาแทรกแซงการโยกย้าย ‘หมอสุภัทร’

การยื่นถอดถอน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวหาว่าใช้สถานะหรือตำแหน่ง ส.ส. กระทำการก้าวก่าย แทรกแซงเพื่อประโยชน์ตนเอง ผู้อื่น และพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน หรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการฯ ตามรัฐธรรมนูญ 185(3)

กรณี สาธารณสุขมีคำสั่งย้าย นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ

เลขาธิการพรรคประชาชาติระบุว่าการแถลงข่าวของพรรคภูมิใจไทย  เป็นกล่าวอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เป็นการกล่าวหาปรักปรำใส่ร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย  เพราะเมื่อตรวจดูแถลงการณ์คัดค้านการย้ายหมอสุภัทรแล้ว เป็นการแสดงจุดยืนทางสังคมของพรรคที่ชอบด้วยกฏหมาย หน้าที่และอำนาจ ในแถลงการณ์ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเหตุผลต่อสาธารณะชนถึงเหตุผลของการโยกย้ายหมอสุภัทรเท่านั้น เพราะรัฐมนตรีมีอำนาจบริหารกำกับดูแล ในกระทรวงสาธารณสุข 

รัฐธรรมนูญบัญญัติให้รัฐมนตรีต้อง …ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี…รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฏรในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน…  แถลงการณ์ของพรรคประชาชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะมิใช่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของพรรคการเมืองใด หรือต่อบุคคลใดๆ ไม่ได้มีการกระทำใดอันเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงในการโยกย้ายข้าราชการทั้งสิ้น

คำสั่งโยกย้าย ได้กระทำสำเร็จไปแล้ว จึงไม่มีการกระทำใดอันเป็นการแทรกแซงก้าวก่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น หรือพรรคการเมือง  นอกจากนี้นายแพทย์สุภัทร มิได้เป็นสมาชิกพรรคประชาชาติหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆกับพรรค อันจะนำมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองทั้งสิ้น

เลขาธิการพรรคประชาชาติได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามที่มีการเสนอข่าว ย้ายหมอสุภัทร ตามประมวลกฎหมายทั้งทางแพ่งอาญา และจริยธรรมนักการเมืองต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s