รองฯกรมข้าวเยี่ยมแปลงนาสะอาด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708457

รองฯกรมข้าวเยี่ยมแปลงนาสะอาด

รองฯกรมข้าวเยี่ยมแปลงนาสะอาด

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รุดเยี่ยม : น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ เยี่ยมชุมชนกลุ่มแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร โรงอบลดความชื้นฯ สถานที่ทำผลิตภัณฑ์ข้าวตลอดจนรับฟังการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนะนำและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้สำเร็จตามเป้าหมาย

น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนกลุ่มแปลงนาสะอาด โดยมี นายทฤษฎี เพชรมะลิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปลงนาสะอาด ผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์ข้าวชุมชนแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงนาสะอาด ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)
ของกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกรมการข้าว ตั้งแต่ปี 2559 โดยใช้ข้าวโภชนาการสูงพันธุ์รับรองของกรมการข้าว ได้แก่ กข 69 (ทับทิมชุมแพ) และมะลินิลสุรินทร์ นำร่อง ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยปี 2564 วิสาหกิจชุมชนได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ สร้างโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือก และสถานที่ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนได้จดทะเบียนเป็นศูนย์ข้าวชุมชนแปลงนาสะอาด เพื่อให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดียิ่งขึ้น และให้พี่น้องชาวไทยได้บริโภคข้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ไม่มีสารตกค้าง และใช้ทุกส่วนจากข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการนี้ รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เยี่ยมชมโรงอบลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก สถานที่ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มฯ และเยี่ยมชมสถานที่ทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ตลอดจนรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการให้พัฒนาและสำเร็จตามเป้าหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s