สช.-สมาคมทางการศึกษาเอกชน จัดงาน’วันการศึกษาเอกชน ปี 2566′ 5ภูมิภาค

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708432

สช.-สมาคมทางการศึกษาเอกชน จัดงาน'วันการศึกษาเอกชน ปี 2566' 5ภูมิภาค

สช.-สมาคมทางการศึกษาเอกชน จัดงาน’วันการศึกษาเอกชน ปี 2566′ 5ภูมิภาค

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 16.52 น.

สช.-สมาคมทางการศึกษาเอกชน จัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ปี 2566” 5 ภูมิภาค

2 ก.พ. 2566 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน ปส.กช. จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ” โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. ผู้เชี่ยวชาญฯ และผู้บริหาร สช. เข้าร่วม ณ  ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อาคาร สช.

นายมณฑล  กล่าวว่า ตามที่ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461  และนับแต่นั้นมา สช.จึงได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันการศึกษาเอกชน” ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยได้กำหนดการจัดงาน “ วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ” วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ครูและผู้สอน ได้เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สาธารณชนผ่านการประชุมเชิงวิชาการ ส่วนนักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียน  สมาคม  และเครือข่ายทางการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนที่ดี

ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน ปส.กช. จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า  สช. และหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค (ศธจ./สช.จังหวัด) ได้ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) และคณะกรรมการปส.กช.จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดและเครือข่ายการศึกษาเอกชนต่างๆ จัดกิจกรรม ใน 5 ภูมิภาค  ได้แก่ ภาคตะวันออก วันที่ 4 ก.พ. 2566 ณ โรงแรมทวาราวดี/โรงเรียนมัธยม วัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่ 5  ก.พ. 2566 ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี ภาคกลาง วันที่ 17 ก.พ. 2566 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 ก.พ. 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ภาคเหนือ วันที่ 18 ก.พ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ปารีสอร์ท จังหวัดลำพูน วันที่ 19 ก.พ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำพูน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 24-25 ก.พ. 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู  ภาคใต้ วันที่ 25 ก.พ. 2566 ณ โรงแรมพาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 26 ก.พ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับประเทศ โดยสมาคม ปส.กช. ร่วมกับ สช. ดำเนินการ จัดรายการแข่งขัน 22 รายการ  51 การแข่งขัน มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 10,972 คน จาก 1,073 โรงเรียนทั่วประเทศ  มีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน  และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 

“สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดทั่วประเทศ (ปส.กช.) นายกสมาคมทางการศึกษาเอกชน เครือข่ายการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเอกชน ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากทุกจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานรวมทั้งสิ้น กว่า  10,000  คน” ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าว
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s