‘กรมการข้าว’เปิดฝึกอบรมหลักสูตร’ชาวนามืออาชีพ’ ตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/711714

'กรมการข้าว'เปิดฝึกอบรมหลักสูตร'ชาวนามืออาชีพ' ตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

‘กรมการข้าว’เปิดฝึกอบรมหลักสูตร’ชาวนามืออาชีพ’ ตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 21.31 น.

“กรมการข้าว”เปิดฝึกอบรมหลักสูตร”ชาวนามืออาชีพ” มุ่งเน้นให้ความสำคัญนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างชาวนามืออาชีพ ยึดหลัก”ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต” เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายพรเทพ สีวันนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการผลิตข้าวขั้นสูงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการผลิตข้าว รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตและใช้ปัจจัยการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถพัฒนากระบวนการผลิตข้าว และพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำนา เบื้องต้นว่าเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำนา จึงได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่”ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เข้าอบรม และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย เทคโนโลยีการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP , หลักการวินิจฉัยศัตรูข้าว การป้องกันและกำจัดแบบผสมผสาน (การอารักขาข้าว) , การเรียนรู้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) Sensor ในการเก็บข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น เพื่อช่วยลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร, เทคนิคกลยุทธ์ การวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว และแนวทางการแปรรูปข้าว ที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีบริโภคของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของกรมการข้าว หน่วยงานภาคเอกชนร่วมสนับสนุน ด้วยวิธีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการกรมการข้าวส่วนภูมิภาค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s