MRS Thailand – มช. เตรียมจัดงานมอบรางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่นและรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/711523

MRS Thailand – มช. เตรียมจัดงานมอบรางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่นและรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565

MRS Thailand – มช. เตรียมจัดงานมอบรางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่นและรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 13.50 น.

สมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย (The Materials Research Society of  Thailand) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ” ประจำปีพุทธศักราช 2565 หรือ Thailand Materials Researcher Award 2022 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ นายกสมาคมวิจัยวัสดุ กล่าวถึงประวัติสมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย และที่มาของรางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดร. กิติพงค์  พร้อมวงค์ ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565       กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

 รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งเชิดชูเกียรตินักวัสดุศาสตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักวัสดุศาสตร์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักวัสดุศาสตร์ที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้ อีกทั้ง ส่งเสริมให้มีนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้มีผลงานทางด้านวัสดุศาสตร์ นวัตกรรมวัสดุและวิศวกรรมวัสดุ และเห็นสมควรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิจัยด้านพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับใช้งานด้านพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และวัสดุทางการแพทย์ (Biomaterials)

รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

– รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุพลังงาน โดยเน้นวัสดุเพอรอฟสไกต์ (Perovskite) สำหรับการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เซนเซอร์

– รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุสำหรับก๊าซและเคมีเซนเซอร์ สำหรับการค้นหาวัสดุที่มีความสามารถตอบสนองและเลือกตอบสนองตอบก๊าซ/เคมี/โมเลกุลเป้าหมาย

– ดร.พินิจ กิจขุนทด สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ทำการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาเทคนิคและการศึกษาโครงสร้างของวัสดุขั้นสูง ด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-Ray absorption spectroscopy) จากแสงซินโครตรอน

 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้าน อิเล็กโทรเซรามิกส์ในกลุ่มของวัสดุที่มีการจัดเรียงอะตอมในแบบเพอร์รอฟสไกด์ และ Bio-Ceramics

– ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสารปอซโซลานและวัสดุซีเมนต์จากวัสดุเหลือทิ้ง และการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์

 สำหรับการมอบรางวัลรางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัล  เชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 จะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – 4 มีนาคม 2566  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s