‘ดอนเมืองโทลล์เวย์’ รุกกลยุทธ์ ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/711830

‘ดอนเมืองโทลล์เวย์’ รุกกลยุทธ์  ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

‘ดอนเมืองโทลล์เวย์’ รุกกลยุทธ์ ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า DMT มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก ESG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และมีบรรษัทภิบาล (Governance) โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะผลักดันผ่านกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงทุกกระบวนการ ทั้งภายในและภายนอก ผลักดันให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายที่จะให้ DMT มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรและภายนอกที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ใช้บริการบนสายทางของ DMT

“เรามองความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการบนสายทางอุตราภิมุขของเราเป็นหลักว่าเขาต้องการอะไรจาก DMT เราจึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งวิกฤตและโอกาสในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี กฎหมาย และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เราต้องติดตามและพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เพิ่มแหล่งรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้เราดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัท เราจึงต้องมีการกำหนดแผนนวัตกรรมระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ส่งเสริมการทำงานของบริษัท เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” บงกชรัตน์ เกริ่นความเป็นมาให้ฟัง

ดังนั้น ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนางานในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่ โครงการนวัตกรรมการบริหารเงินสดแบบครบวงจร ซึ่งโครงการนี้ DMT ได้จับมือ Guardforce ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเครื่องเก็บเงินดิจิทัล นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในการพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงการบริหารเงินสดแบบครบวงจร ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการในการพัฒนามาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นมา โครงการนี้ได้เล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนองค์กรและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริหารจัดการบุคลากรหน้าด่านและปรับลดการใช้อุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือโครงการนวัตกรรมการจัดทำระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ที่บริษัทได้ร่วมมือกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) พัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงระบบการบัญชีของบริษัท ให้สามารถรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-WHT) ผ่านทางธนาคารได้ตามนโยบายของกรมสรรพากรรวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและมีงานสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารระบบธุรการ หรือ RPA-Robotic Process Automation ซึ่งเป็น Application สำหรับงานธุรการ และทรัพย์สิน เป็นต้น

บงกชรัตน์ ยังกล่าวเสริมอีกว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ และ DMT ได้เล็งเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในส่วนหน้าด่าน และ Backoffice เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ของDMT ทั้งหมดนี้เราต้องการตอบโจทย์และไม่หยุดที่จะมุ่งมั่นส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อลดภาวะโลกรวนต่อไป และหากบริษัทมีข้อมูลที่น่าสนใจในอนาคต เราก็พร้อมจะมาจับเข่าคุยกับผู้บริหารดอนเมืองโทล์ลเวย์เพื่ออัพเดทให้ผู้อ่านรับทราบอีกครั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s