‘ทรู ดิจิทัล อคาเดมี’จับมือ‘ม.ธรรมศาสตร์’ พัฒนาหลักสูตร‘TU x TDA Co-Certificate’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712165

‘ทรู ดิจิทัล อคาเดมี’จับมือ‘ม.ธรรมศาสตร์’ พัฒนาหลักสูตร‘TU x TDA Co-Certificate’

‘ทรู ดิจิทัล อคาเดมี’จับมือ‘ม.ธรรมศาสตร์’ พัฒนาหลักสูตร‘TU x TDA Co-Certificate’

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้คนไทยมีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ ประเดิมเปิด คอร์สด้าน Business Data Analytics หลักสูตรระยะสั้นที่จะเสริมทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้หลักการแนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สร้างบุคลากรที่สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่มหาศาล เพื่อสร้างประโยชน์และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า บนโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เป็นที่ทราบดีถึงความสำคัญของศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Science) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ หรือการนำไปใช้งาน ทั้งในเชิงธุรกิจการตลาด การศึกษา รวมไปถึงในทุกๆ วงการ ทำให้มีแนวโน้มความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในด้านนี้มากยิ่งขึ้น อันนำมาซึ่งการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มดังกล่าว มธ.ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์สังคมและประเทศ

มีเป้าหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทุกคนเพื่อสร้างโอกาสและลดช่องว่างของทักษะที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการ โดยร่วมกับทรู ดิจิทัล อคาเดมี พัฒนาหลักสูตร “TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics” ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดตัวในรูปแบบคอร์สเรียนระยะสั้นที่มีความทันสมัย ผสมผสานการเรียนรู้จากบทเรียนที่น่าสนใจ และมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงมากขึ้น

ทั้งยังจะได้รับใบรับรองที่เป็น Co-Certification ซึ่งเป็นเสมือนตราประทับที่จะช่วยรับรองความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีทักษะในด้านนี้ เชื่อว่าจุดแข็งด้านวิชาการของมธ. เมื่อรวมกับประสบการณ์ของ ทรู ดิจิทัล อคาเดมีจะช่วยเติมเต็มช่องว่างกันได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ภายใน 1 ปี จะเปิดหลักสูตร mini MBAProgram หรือคอร์สเรียนรวม 200 ชั่วโมง ที่จะเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทรู ดิจิทัล ได้มีโอกาสนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในโลกธุรกิจ ผสานกับองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย

โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ได้นำประสบการณ์จากการจัดหลักสูตรเสริมทักษะที่ทันสมัยและหลากหลาย ร่วมออกแบบคอร์สระยะสั้นด้าน Business Data Analytics ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาหลักสูตรแบบครบองค์ ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้โดยตรงจากคณาจารย์และนักวิชาการที่ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร

รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี เชื่อมั่นว่า คอร์ส “TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics” จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย ให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตและแข่งขันในกับนานาประเทศทั่วโลก

คอร์ส “TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics” มีระยะเวลาเรียนรวม 49 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ระหว่างวันที่ 4-26 มี.ค. 2566 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและเฉพาะด้านที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรชั้นนำ

เรียนจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองทักษะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี โดยหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อาทิ Introduction to Data Science and its Application, Real Case Studies, Basic Statistics and Foundation of Business and Marketing, Data Acquisition and Cleaning with SQL, Data Analysis and Interpretation with Excel, Data Mining and Visualization in Tableau, Basic Text Analytics with Python, Project Consulting and Project Presentation

สำหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจ Big Data สมัครเรียนคอร์ส “TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics” ผ่านช่องทางของศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ CONC ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 มี.ค. 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/701

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s