ศธ.ลงนามปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ใช้การสอนแบบจัดกิจกรรมรับแผนปฏิรูป

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712221

ศธ.ลงนามปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ใช้การสอนแบบจัดกิจกรรมรับแผนปฏิรูป

ศธ.ลงนามปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ใช้การสอนแบบจัดกิจกรรมรับแผนปฏิรูป

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 17.48 น.

15 ก.พ. 2566 ศาสตราจารย์กิตติคุณ   ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกับทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตอบสนองแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เป็นผู้ร่วมลงนามทางด้านสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เปิดเผยว่า ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตอบสนองแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบ Passive Learning มาเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ที่ออกแบบตามแนว Backward Design ตามที่หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Competency-based Curriculum) กำหนด

“สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ถักทอสร้างความรู้ สร้างผลผลิตในระดับนวัตกรรมด้วยตนเองทั้งในระดับกลุ่ม และระดับแต่ละบุคคล เป็นการปรับปรุงเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียนส่วนใหญ่สอนแบบ Active Learning ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่แล้วในระดับหนึ่ง มาต่อยอดให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ และผลผลิตในระดับที่ลุ่มลึกให้เกิดผลเป็นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรได้ในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และเป็นของขวัญให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ว่านักเรียนทุกคนเข้าถึงนวัตกรรม และเกิดความรู้อย่างแท้จริง”

ดร.ศักดิ์สิน กล่าวด้วยว่า นับเป็นการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยด้วยการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน โดยมีข้อตกลงในหลักการร่วมกันเพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ การร่วมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ซึ่งสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นไปตามสภาพจริง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยและการบริหารวิชาการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรร่วมกันทั้งระบบ ซึ่งในเบื้องต้นจะกำหนดให้มีกิจกรรมจัดสรรทรัพยากรและดำเนินการตามกรอบแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้วยการบันทึกความร่วมมือนี้เป็นระยะเวลา 3 ปี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s