ปลัดฯถกเรียวสุเกะร่วมมือด้านเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712448

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเรียวสุเกะ โอกาวะ (Ryosuke Ogawa) ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น พร้อมด้วย น.ส.นฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือระดับสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ-กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ครั้งที่ 3 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายสำคัญ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหาร

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงประเด็นที่โลกให้ความสำคัญในปัจจุบัน อาทิ ความร่วมมือในการปฏิรูประบบการเกษตรและอาหาร การส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์และการใช้ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกการหารือ (Record of Discussion) ของโครงการทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์พวงมาลัยอัตโนมัติในพื้นที่ประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย ระหว่างกรมการข้าว กับบริษัท ท็อปคอน คอร์ปอเรชั่น (Topcon) ประเทศญี่ปุ่น

“ในการประชุมดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือ เพื่อเป็นการเร่งรัดการพลิกโฉมระบบการเกษตรและอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ โรคระบาดในพืชและสัตว์ และความมั่นคงทางอาหาร ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้เน้นย้ำกับทุกๆ หน่วยงานถึงความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนรุ่นต่อไป โดยหัวใจสำคัญคือการแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ” นายประยูร กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s