พิธา – พ.ต.อ.ทวี รอด ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ ยกคำร้อง ย้ายหมอสุภัทร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543420

21 ก.พ. 2566

พิธา - พ.ต.อ.ทวี รอด  'ศาลรัฐธรรมนูญ' ยกคำร้อง ย้ายหมอสุภัทร

‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ ยกคำร้อง ถอดถอน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง วิจารณ์กระทรวงสาธารณสุข กรณีย้ายหมอสุภัทร

ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (3) หรือไม่   กรณีออกแถลงการณ์ในนามหัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขในการโยกย้ายนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา

โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการโยกย้ายด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือไม่  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนคำสั่งดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนนั้น เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 (3) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า

ออกแถลงการณ์ในนามหัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับกรณีกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งโยกย้ายนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการโยกย้ายด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือไม่ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนคำสั่งดังกล่าว เป็นการใช้หน้าที่และอำนาจของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร ด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ มิได้มีการดำเนินการอื่นใดอันเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการใด ๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแชงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง  ไม่ปรากฏว่าการกระทำของผู้ถูกร้องมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา185 (3)

เช่นเดียวกับกรณี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ (ผู้ถูกร้อง)ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขในการโยกย้ายนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะไปรับราชการที่โรงพยาบาลอื่น โดยผู้ถูกร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเหตุผลของการโยกย้ายดังกล่าวต่อสาธารณชน

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีที่ผู้ถูกร้องออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขในการโยกย้ายนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรับราชการโรงพยาบาลอื่น

โดยผู้ถูกร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเหตุผลของการโยกย้ายดังกล่าวต่อสาธารณชน เป็นการใช้หน้าที่และอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร ด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ มิได้มีการดำเนินการอื่นใดอันเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการใด ๆ  อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง

ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องมีการกระทำการอื่นใดอันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงในเรื่องการโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มูลกรณียังไม่ปรากฎฏว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 185(3)

ศาลมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s