‘บอร์ดคุรุสภา’ชู 7 โมดูล หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712821

‘บอร์ดคุรุสภา’ชู 7 โมดูล หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

‘บอร์ดคุรุสภา’ชู 7 โมดูล หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 14.07 น.

‘บอร์ดคุรุสภา’ชู 7 โมดูล หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

22 กุมภาพันธ์ 2566 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพเพื่อเป็นคุณสมบัติในการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการดำเนินงานนี้ มีเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ  แต่ไม่ได้เรียนจบครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้สามารถเป็นครูและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้  ซึ่งที่ผ่านมา ทางคุรุสภาได้ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต ไปแล้ว 

ดังนั้นเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ได้จัดทำหลักสูตรใหม่  เป็นกรอบแนวคิดและมาตรฐานหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู จำนวน 7 โมดูล (Module) ดังนี้  1.การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2.จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 3.เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  4.การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 5.การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6.การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และ 7.จิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า สถาบันคุรุพัฒนา ได้นำกรอบแนวนี้ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน มีรูปแบบการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักการ ดังนี้ เป็นหลักสูตรอบรมฐานสมรรถนะ เนื้อหาสาระครอบคลุมมาตรฐานความรู้ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 โดยระยะเวลาอบรมแต่ละมาตรฐานความรู้ 7 โมดูล ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง รวมแล้ว 420 ชั่วโมง

“หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบรับว่าคนที่จะมาเป็นครูได้นั้นควรจะมีมาตรฐานอะไรบ้าง และจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มครูที่ยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ และเพื่อผ่อนผันให้กับครูต่างชาติในโรงเรียนเอกชน  ครูสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ในสาขาขาดแคลน  และสถานศึกษาอื่นๆที่ไม่ได้จบสายครูมา แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทักษะวิชาชีพอื่นที่จำเป็น แต่จะต้องเพิ่มความเป็นครูและขบวนการเรียนการสอน หรือแนวทางการสอน ซึ่งโมดูลทั้ง 7 โมดูลนี้จะตอบโจทย์ให้กับกลุ่มครูเหล่านี้ได้” รมว.ศธ. กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s