มหิดลจัดงานวันพระราชทานนาม 54 ปี และงานครบรอบ 135 ปี มหาวิทยาลัย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712904

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน “ครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีประวัติมายาวนานนับแต่ครั้งเป็นศิริราชพยาบาล พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.2512 วันที่ 2 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม“มหิดล” ให้เป็นนามมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาขยายขอบข่ายวิชาการให้กว้างขวาง มีการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมในศาสตร์ทุกด้าน มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจำนวนมาก และได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย จากสถาบันจัดอันดับหลายแห่งในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” และพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน ครบรอบ 45 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในเวลา 09.00 น. มีการปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 12 เรื่อง “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา” โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 ได้แก่ รางวัลมหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง รางวัล MU Researchers of the Year 2023 รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณทรงพระวินิจฉัยให้
“ต้นกันภัยมหิดล” เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งได้รวบรวมพระกรุณาธิคุณด้านอื่นๆ ที่ทรงมีแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ในอีกหลายประการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s