รองปลัดฯประชุม คกก.ร่วมคัดเลือก ข้าราชการดีเด่น ปี2565รวม4ราย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712981

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงการเกษตรฯ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ได้แก่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผอ.สำนัก/กอง ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงาน รมว.เกษตรฯ รับทราบหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ประจำปี 2565 (คู่มือฯ กระทรวงศึกษาธิการ) และร่วมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประจำปี 2565

สำหรับผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ 1.นายกิตติชัย คำขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 2.นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สถาบันเกษตราธิการส่วนผลการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ 1.นายธีรพล พันธุ์เปรม นักวิชาการเผยแพร่ กองเกษตรสารนิเทศ และ 2.นายบัญชา ไชยนา นิติกร สำนักกฎหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s