สกสว.หนุนเสริมฟิสิกส์จุฬาฯ พาตะลุยมิติควอนตัม หนึ่งในงานวิจัยขั้นแนวหน้ามุ่งพลิกโฉมประเทศไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712961

สกสว.หนุนเสริมฟิสิกส์จุฬาฯ พาตะลุยมิติควอนตัม หนึ่งในงานวิจัยขั้นแนวหน้ามุ่งพลิกโฉมประเทศไทย

สกสว.หนุนเสริมฟิสิกส์จุฬาฯ พาตะลุยมิติควอนตัม หนึ่งในงานวิจัยขั้นแนวหน้ามุ่งพลิกโฉมประเทศไทย

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 19.16 น.

สกสว. หนุนเสริม ฟิสิกส์ จุฬาฯ พาตะลุยมิติควอนตัม หนึ่งในงานวิจัยขั้นแนวหน้า มุ่งพลิกโฉมประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาพร้อมรับชมภาพยนตร์ “ควอนตัมฟิสิกส์ ชัวร์หรือมั่ว ในภาพยนตร์ Ant-man” เพื่อใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อช่วยให้นิสิต นักศึกษา และสาธารณชนทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ผ่านรูปแบบภาพยนตร์ โดยมี รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคน และสถาบันความรู้ สกสว. เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในประเด็นการสนับสนุนงานวิจัยทางด้าน frontier research ในประเทศไทย ณ โรงภาพยนตร์ พารากอนซีนีเพล็ก

ศ. ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา เด็กจำนวนมากประสบปัญหาในการเรียนฟิสิกส์ เนื่องจากมองว่าวิชาฟิสิกส์มุ่งเน้นที่การคำนวณ ท่องจำสูตรต่าง ๆ ที่ปราศจากความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน การใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา ทำให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตต่อวิชาฟิสิกส์ ด้วยการเปิดรายวิชาฟิสิกส์ในภาพยนตร์ (Physics in Films) ขึ้น เพื่อใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อช่วยให้นิสิตทุกคณะ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์

ที่ผ่านมา ทางภาควิชาฟิสิกส์ ได้จัดให้มีกิจกรรม Physics in Films สัญจรขึ้นแล้ว 3 ครั้ง เพื่อเป็นการเสวนาพร้อมกับรับชมภาพยนตร์ โดยหวังให้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนทั่วไปที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ ประกอบกับได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ อีกด้วย ได้แก่ 1.) Interstellar: เสวนาเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในอวกาศ 2.) Tenet: เสวนาเกี่ยวกับการเดินทางย้อนเวลา เอนโทรปี และกฎข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์ 3.) Black Panther: เสวนาเกี่ยวกับวัสดุขั้นสูง (advanced material) และการนำมาประยุกต์ใช้ และ ในครั้งที่ 4 นี้ ได้จัดเสวนาเรื่อง Ant-man เกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัม ที่หลายคนยังสงสัยว่าคืออะไร

รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคน และสถาบันความรู้ สกสว. กล่าวว่า ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีควอนตัมไม่น้อยไปกว่าประเทศชั้นนำอื่น ๆ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 กล่าวถึง การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต ที่มีความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนากำลังคน สำหรับงานวิจัยระดับขั้นแนวหน้าที่จะยกกระดับให้ประเทศก้าวหน้าล้ำยุคใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.)เทคโนโลยีควอนตัม 2.)เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์พลาสมา และ 3.)เทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน ของประเทศผู้นำโลกด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป

ทั้งนี้ การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สาธารณชน เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของโครงการทางวิทยาศาสตร์ใหญ่ในระดับโลก โครงการขนาดใหญ่เหล่านี้ เป็นการลงทุนที่สูงและต้องการความต่อเนื่อง อาทิ สถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Organization for Nuclear Research, CERN) โครงการวิจัยและสร้างแหล่งกำเนิดพลังงานจากปฏิกิริยาฟิวชัน (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) หรือสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station, ISS) จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสาธารณชน การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจ ความจำเป็น และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการเหล่านี้ จึงเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรและนักวิจัยงานวิจัยขั้นแนวหน้าไม่อาจมองข้ามได้เลย

สำหรับ เทคโนโลยีควอนตัม เป็นการนำหลักการของฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งเป็นการศึกษาธรรมชาติของระบบขนาดเล็กในระดับอะตอมหรือเล็กกว่านั้น มาประยุกต์กับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการวัด การคำนวณ การประมวลผล การเข้ารหัส การเก็บและส่งผ่านข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าในปัจจุบันหลายเท่าตัว ด้วยความก้าวหน้าในงานวิจัยฟิสิกส์รากฐานและด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การนำเทคโนโลยีควอนตัมมาใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ความจริงมากขึ้น ขณะที่ ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีควอนตัมจะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมประเทศไทย พลิกโฉมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของประชากรโลก “รศ. ดร.คมกฤต” กล่าวสรุป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s